Created On Date By View : 1653 Times
Card text: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥ #HappyGuruPurnima
 
 
Top