Created On Date By View : 2844 Times
Card text: शाळेत निट अभ्यास केला असतां तर आम्हीपण अमेरिका व इंग्लंड, इटली मध्ये अडकलो असतो... पण आमच्यावर देवाची कृपा जास्तचं आहे!-- ????????????????
 
 
Top